Wie zijn we?

Doelstelling
De Hobbel is een stichting, met een bestuur, bestaande uit vrijwilligers uit de wijk, en een betaalde beheerder. De Hobbel is opgericht op 22 november 1995 en heeft volgens de statuten als doel: ‘het ter verhoging van de leefbaarheid van de wijk De Muntel in ’s-Hertogenbosch beheren van buurtvoorzieningen in de meest uitgebreide zin van het woord, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Oftewel: het ‘sociale ontmoeten’ stimuleren tussen buurtbewoners, oud en jong, allochtoon en autochtoon, kinderen onderling etc. De Stichting beoogt niet het maken van winst.’

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het beheer van een buurtpaviljoen met fietsenstalling
- het beheer van een uitleenfaciliteit van spelmateriaal
- het organiseren van buurtactiviteiten

Functies en taakomschrijvingen
Binnen stichting De Hobbel wordt een onderscheid gemaakt tussen 2 soorten vrijwilligers:
• het bestuur
• de vrijwillige medewerkers, die helpen met de speluitleen, zorgen voor plezier en veiligheid op het plein, helpen bij activiteiten zoals het jaarlijkse wijkfeest, de jaarlijkse machtigingenactie etc.

De belangrijkste taken, in volgorde van prioriteiten, van het bestuur en de vrijwillige medewerkers zijn:

• faciliteren: voorwaardenscheppend, beheer pand en uitleen, ruimte bieden aan initiatieven van anderen
• initieren: activiteiten bedenken om naar de doelstelling toe te werken maar voor de uitvoering andere partijen of personen zoeken
• uitvoeren: het organiseren en uitvoeren van activiteiten

De structuur van het bestuur van De Hobbel
De structuur binnen het bestuur is ontworpen om ervoor te zorgen dat de energie, tijd en moeite van vrijwilligers zo gericht mogelijk ingezet kan worden. Dit gebeurt in een aantal kernfuncties:
1. Voorzitter (w.o. verantwoordelijkheid voor personeel/ beheerder)
2. Secretariaat
3. Financien (w.o. financiele afhandeling fietsenstalling)
4. Relatiemanagement/ externe contacten
5. PR
6. Acties (o.a. wijkfeest, machtigingenactie)
7. Beheer en speelgoeduitleen
8. Vrijwilligers 

Iedere functie kent in elk geval één coördinator die verantwoordelijk is voor een kerntaak en zorgt voor afstemming en communicatie tussen de diverse functies. De coordinator neemt deel aan de bestuursvergadeirngen. Al naar gelang de behoefte en de capaciteit binnen het bestuur is er een vrijwilliger die de coördinator ondersteunt of vervangt bij afwezigheid.

Daarnaast heeft het bestuur idealiter vrijwilligers die de uitvoering van de kerntaken op zich nemen. Deze vrijwilligers nemen geen deel aan de bestuursvergaderingen maar worden aangestuurd en ondersteund door de coordinator.